HÌNH ẢNH
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ
 • Con gái dòng họ lễ Tổ tiên
 • Đại biểu các dòng họ dâng hương
 • Đoàn ngành I dâng hương
 • Trang 2 bài diễn văn khánh thành nhà thờ
 • Họp bàn xây dựng nhà thờ
 • Kịch bản bài tế lễ khánh thành nhà thờ
 • Kịch bản bài tế lễ khánh thành nhà thờ
 • Lễ khánh thành nhà thờ
 • Ông Dương Thành Chiến chủ tế
 • Đoàn chấp tế là những thanh viên trong dòng họ
 • Họp bàn xây dựng nhà thờ
 • Các đại biểu dâng hương
 • Ông Trưởng tộc Dương Tiến Sừ và con cháu ngành I dâng hương
 • Ngoài sân buổi lễ khánh thành nhà thờ
 • Trang 1 bài diễn văn khánh thành nhà thờ
 • Đoàn chấp tế dâng lễ
 • Bàn thờ chính điện
 • Kịch bản bài tế lễ khánh thành nhà thờ
 • Ông Dương Văn Xương
 • Họp bàn xây dựng nhà thờ
 • Họp bàn xây dựng nhà thờ