HÌNH ẢNH
Khuyến học 2016
 • Tặng quà 2016 tại HG.1
 • Tặng quà phúc thọ tại Lạng Sơn năm 2016
 • 	Tặng quà khuyến học, khuyến tài, phúc thọ tại Hà Giang năm 2016
 • Tặng quà khuyến học tại Hòa Bình năm 2016
 • Tặng quà 2016 tại quê.4
 • Tặng quà khuyến học, khuyến tài, phúc thọ tại Dương Hồi năm 2016
 • Tặng quà 2016 tại NĐ.3
 • 	Tặng quà 2016 tại quê.2
 • Tặng quà 2016 tại NĐ.4
 • Tặng quà 2016 tại NĐ.2
 • 	Tặng quà khuyến học, khuyến tài, phúc thọ tại TP Nam Định năm 2016
 • Tặng quà 2016 tại HN.1
 • Tặng quà 2016 tại HN.2
 • Tặng quà khuyến học tại Hà Nội năm 2016