Lễ trao thưởng khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2015, 2016

Trân trọng giới thiệu hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ

của dòng họ Dương Văn qua hai năm thực hiện 2015, 2016

Bình luận