Thông báo Hội đồng gia tộc

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ DƯƠNG VĂN

            Căn cứ vào nội dung tại cuộc họp giỗ tổ năm 2016 ngày 2 tháng 4 năm 2016, dòng họ thông báo hội đồng gia tộc dòng họ Dương Văn như sau:

            I. Thành phần hội đồng: Gồm các ông sau:

            1. Ông Dương Thành Chiến; trưởng tộc:       Chủ tịch hội đồng

            2. Ông Dương Tiến Sy; đại diện ngành I:      Thành viên

            3. Ông Dương Thế Hinh; đại diện ngành II:  Thành viên

            4. Ông Dương Văn Thay: đại diện ngành III: Thành viên

            II. Nhiệm vụ của hội đồng:

            - Người đại diện của từng ngành chịu trách nhiệm nắm bắt các thông tin của ngành mình và triển khai các nội dung mà hội đồng gia tộc đã thống nhất.

            - Hội đồng gia tộc: Thay mặt dòng họ bàn bạc thống nhất triển khai những công việc dòng họ đã qui định và thực hiện những nội dung theo nghị quyết tại cuộc họp của dòng họ đề ra trong năm.  Thống nhất nội dung, tiến trình các ngày giỗ tổ, ngày lễ, công việc chính…và đề xuất các vấn đề chính để dòng họ bàn quyết định.

            - Các thành viên từng ngành: Trách nhiệm phản ánh những vấn đề liên quan đến dòng họ, những nguyện vọng, tâm tư, những sáng kiến…trực tiếp tới người đại diện hoặc trưởng tộc và thực hiện các nhiệm vụ được hội đồng phân công.

            Trên đây là những nội dung cơ bản của hội đồng gia tộc họ Dương Văn. Xin thông báo tới toàn thể các thành viên trong dòng họ biết, thực hiện.

 

                                                                                     Ngày 6 tháng 5 năm 2016

                                                                                                  TM dòng họ

                                                                                                   Trưởng tộc

                                                                                              

                                                                                                Dương Thành Chiến

Bình luận